Historik

170 år sedan starten, två världskrig, högkonjunkturer och börskrascher, från ångpanna till molntjänster. Ahlmarks historik täcker in det mesta av industrialiseringen. Här följer ett litet axplock av milstolpar.      

1847 - 1855

Den 26-årige Oscar Ferdinand Ahlmark flyttar till Karlstad. 1847 får han tillstånd att driva affärsrörelse inom handel, kommission, spedition och försäkring i Karlstad. Genom att överta en redan verksam rörelse får han de lokaler han söker. Läget vid Salttorget (nuvarande Residenstorget) var dessutom gynnsamt för transporter över Karlstads dåvarande hamn. O F Ahlmark bestämmer sig för att satsa på shipping och blir korrespondensredare för ångbåten Uddeholm.

Ahlmark startade sin verksamhet i en tid då sjöfarten ökade, mycket genom tillkomsten av Trollhätte Kanal (slussarna) 1800 och Göta Kanal 1832.

1861 - 1889

Ahlmark bidrar verksamt vid byggandet av Inre Hamnen 1861, och blev Karlstads Hamnstyrelses förste ordförande.

1872 byggs två ångfartyg på Karlstads Warf. Året efter avlider O F Ahlmark. För att hedra hans minne döps en av ångbåtarna till O F Ahlmark. Brorsonen Karl August Ahlmark driver nu verksamheten vidare tillsammans med Gustaf Sjöstedt.

För att tillgodose transportbehovet av järn och trävaror byggs ångfartygen Karlstad och Forshaga. Ahlmark sköter driften av bolag som bildats för att finansiera de två fartygen.

Gustaf Sjöstedt avlider 1889 och Karl August Ahlmark, nu ensam ägare, ändrar namnet till O F Ahlmark & Co Eftr.

1901 - 1916

1901 avlider Karl August Ahlmark, och rörelsen överlåts till August Uppvall, tidigare befälhavare på Karlstad och Forshaga. Efter Uppvalls död 1909 träder den dynamiske och framsynte Josef Bergendorff in i bolaget.

Ett av de viktigaste årtalen i Ahlmarks historia är 1916, då den nya Trollhätte Kanal invigs. Kanalen möjliggör direktkontakt med västerhavet för fartyg med upp till 2 000 tons dödvikt. Bergendorff inser kanalens betydelse för Ahlmarks vidare verksamhet inom sjöfarten, och tack vare direktimport till Vänerhamnarna kan nu kolavdelningen växa.

1917 - 1920

1917 ombildas Ahlmarks till aktiebolag, och bolagen som äger kanalbåtarna Karlstad och Forshaga slås samman till Ångfartygs Aktiebolag Karlstad. Vidare låter man uppföra Karlstad Varv på den 1,5 ha nya marken på Kanikenäset. Nu tas de första stegen mot en mer linjebetonad trafik, och rederiaktiebolaget Stjärnan bildas av ett antal intressenter. Vidare öppnas ett avdelningskontor i Kristinehamn.

1918 byter Ångfartygs Aktiebolag Karlstad namn till Värmlands Rederiaktiebolag med Josef Bergendorff som korrensponderande redare. Bergendorff avlider 1920, men under hans ledning har företaget fått en fast grund att stå på inför kommande expansion.

1921 - 1930

Nu köps företaget av Bror Pettersson och Gustaf Hemmingson. Ahlmarks etablerar sig som redare genom att mellan 1929 och 1939 köpa en flotta nordsjögående fartyg; Gapern, Alstern, Visten, Saxen, Mangen och Foxen.

1921 går samtliga Stjärnan-båtar i fraktfart mellan Vänern och England, Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike. Importen av kol och koks växer snabbt och i Karlstad och Kristinehamn anläggs stora anläggningar för lagring av kol och koks samt kross och sorteringsverk. Distributionssystemet till industrin och återförsäljare inom Vänerregionen byggs ut.

1937 - 1945

Rederi AB Stjärnan övergår nu i Ahlmarks ägo. I slutet av trettiotalet är Ahlmarks med sina 15 fartyg på tillsammans 20 000 dödviktston ett av Sveriges mera betydande rederier.

Efter Tysklands ockupation av Norge 1940 spärras vägen västerut. Transporterna över Nordsjön är farliga och Ahlmarks förlorar 28 man samt fartygen Foxen, Mangen, Aspen och Gapern. Tillgången på kol och koks blir allt mindre och Ahlmarks spelar en betydande roll för försörjningen och distributionen av ersättningsbränsle, däribland ved. 1945 förnyar Ahlmarks sin flotta med bland annat Aspen II som blir företagets första shelterdäckare.

1948 - 1955

En ny sjöfartslag träder i kraft, vilket innebär att bemanningskostnaderna ökar dramatiskt. Det blir också allt svårare att driva fartygen under svensk flagg. Genom att satsa på så kallade paragrafbåtar, är det möjligt att i någon mån möta de ökade kostnaderna. Det beror på fartygens speciella konstruktion som ger lägre mättal och därmed lättnader i bemanningsreglerna.

Företagets kolavdelning fortsätter att utvecklas väl. De egna företagen Karlstads Kolimport, Bränsleaffären och Värmlands Kol och Koks säljer huvudsakligen till fastigheter och 150 återförsäljare inriktas på hushållen. Distributionsanläggningarna för kol och koks i Karlstad och Kristinehamn moderniseras.

1950 inleder Ahlmarks ett samarbete med Stora Kopparbergs och Transatlantics oljebolag Koppartrans för distribution av olja, diesel och bensin.

1955 - 1966

Ångarna Karlstad och Forshaga tas ur drift 1955 och en intressant epok är till ända. Under flera år har Ahlmarks haft kontor på flera platser i Karlstad. För att koncentrera verksamheten byggs 1958 ett sjuvånings affärshus i kvarteret Tapiren i centrala Karlstad. Huset kompletteras senare med Karlstads första parkeringshus.

Ahlmark–Koppartrans byter 1963 namn till Ahlmarks Bränsle AB. Bolaget behåller sin starka lokala ställning under 60- och 70-talen.

Oljedepåer byggs i Karlstad, Kristinehamn och Åmål. Senare tillkommer kontor och distribution i Örebro och Göteborg. 1966 tillkommer den så kallade styckegodskajen i yttre hamnen, mycket tack vare medverkan från Ahlmarks.

1971 - 1972

Ahlmarks första helt öppna fartyg för vertikal lasthantering, Alstern och Gapern, levereras från ett norskt varv. För första gången anpassas bemanningen till fartygens utrustning i stället för registreringstonnaget, vilket innebär 10 mans besättning i stället för 16. Ahlmarks blir med dessa fartyg pionjärer inom svensk sjöfart.

1975 - 1981

1975 köps AB Byggbeslag, ett företag verksamma inom lås- och byggbeslagsbranschen. Företaget utvecklas väl genom Ahlmarks medverkan och når den marknadsledande position det har än i dag.

Linjetrafik från Norrlandskusten etableras 1976 - 1977, och det nya fartyget Visten levereras. 1981 bildas investmentbolaget Wermia AB, med Ahlmarks som en av intressenterna. 1982 köps m/s Barken, som med sina 10 000 dödviktston blir företagets största fartyg.

1983 - 1989

Rederiet fortsätter att expandera utanför Vänern. För Norrlandstrafiken levereras två 6 000-tonnare, Skagern och Sommen. Vänertrafiken får två maskinstarka fartyg, Unden och Mangen, som bland annat har en mycket god förmåga att forcera is.

1987 går Wermia AB in som hälftenägare i Byggbeslag/Landol. Den starka världsekonomin gör att sjöfartskonjunkturen förbättras undan för undan. Alstern och Noren, systerfartyg till Skagern och Sommen, köps in 1988 respektive 1989. Detta är ett led i Ahlmarks strävan att genom eget ägande bygga upp en förstklassig flotta för Norrlandstrafiken.

1990 - 1992

Nu omfattar O.F. Ahlmarks verksamhet rederi, fastighetsförvaltning och bränsleverksamhet. Under våren 1991 har Ahlmarks ägande i Wermia AB ökat till över 50%. I det läget säljer övriga ägare till Ahlmarks, så Wermia blir ett helägt dotterbolag till Ahlmarks.

Inom Ahlmarks utvecklas ett nytt koncept för transporter för Norrlandstrafiken. 1991 beställs ett antal specialkonstruerade fartyg från Tyskland för denna trafik. Genom sammanslagning av de tyska staterna och den därigenom uppkomna ekonomiska turbulensen kan det tyska varvet inte fullfölja sina åtaganden.

Tunga investeringar under 1992 innebär dryga räntekostnader. För att lätta på skuldbördan säljs Ahlmarks Bränsle till Svenska Shell.

1993 - 1997

Resultatet förbättras betydligt under 1993. En bidragande orsak är uppgörelsen med det tyska varvet som ger en avsevärd ersättning till rederiet. Den operativa verksamheten går fortsatt mycket bra.

Wermia går allt bättre, och den goda utvecklingen fortsätter 1994 för samtliga bolag. Rederiet gör sitt bästa resultat någonsin, vilket även gäller för koncernen som helhet.

Under året överlåts Kristinehamns Terminal AB och Karlstads Stuveri AB till det nybildade Vänerhamn AB. Ahlmarks blir den största delägaren med cirka 27%.

1996 förvärvas tre kombinationsfartyg, Fryken, Saxen och Visten, som är unika genom att de kan ta skogsprodukter en väg och olja i retur.

1998 –

Koncernen fortsätter att expandera organiskt men också med kompletterande företagsförvärv inom de befintliga affärsområdena.

Som en konsekvens av överenskommelsen mellan staten och Vänerintressenter avyttrades intressebolaget Vänerhamn AB till kommunerna.

Koncernens struktur renodlas successivt och en konsolidering sker med gott resultat på balansräkningen.

Koncernen omsätter nu närmare 3 miljarder kronor och sysselsätter drygt 1.500 personer i åtta länder.

Grunden är lagd för en fortsatt expansion med goda framtidsutsikter.

1920-tal

1950-tal

1950/1960-tal

1960-tal

1960-tal

1990-tal

2000-tal

2010-tal

2010-tal